Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego FKS : www.okucia.soteshop.pl

 

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia z ramach Sklepu;

 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.

 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.okucia.soteshop.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem Internetowym FKS a Klientem, zawierana przy wykorzystaniu serwiu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

   

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.okucia.soteshop.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy Sklep Internetowy FKS, działający pod adresem www.okucia.soteshop.pl, prowadzony jest przez:

 

FKS Okucia okienne i drzwiowe Sp. z o.o.

Bronikowo, ul. Morownicka 1C,

64-030 Śmigiel

NIP: 6981550601

REGON: 411007490

Sąd Rejonowy w Poznaniu: IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000059221

 

Telefon: +48 65 51 88 024

Sklep internetowy: www.okucia.soteshop.pl

email: zamowienia.fks.sote@fks.home.pl

Główna strona internetowa: www.fks.home.pl

Godziny otwarcia firmy w Bronikowie: pon. - pt. 7.00 – 15.00

 

Konto bankowe:

 

Wpłaty w PLN:

Bank Spółdzielczy w Śmiglu

Pl. Rozstrzelanych 13

64-030 Śmigiel

Polska

SWIFT CODE/BIC: GBWCPLPP

IBAN: PL32 8667 0003 0001 5235 2000 0070

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatycznego, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

 • dostęp do poczty elektronicznej

 • zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej, Firefox

 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy FKS zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym poinformowani.

 3. Klienci mogę uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczone na stronie głównej serwisu www.okucia.soteshsop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

   

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep internetowy FKS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Internetowy FKS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklep Internetowy FKS.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklep Internetowy FKS,

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 1. Faktury wysyłamy w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. W celu otrzymania faktury w wersji papierowej prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.okucia.soteshop.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sklep Internetowy FKS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.okucia.soteshop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

 1. Dostawa

 

Sklep FKS Okucia okienne i drzwiowe Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski

1. Dostawy na terenie Polski

 • Zamówienia realizujemy w ciągu 72 godzin w dni robocze, o ile zamówiony towar jest dostępny w magazynie.

 • Produkty ze statusem: na zamówienie – dostarczamy w terminie 2-4 tygodni.

 • Zamówienia złożone do godziny 10.00 wysyłamy, w miarę możliwości, w dniu ich złożenia.

  Dotyczy to zamówień wysyłanych za pobraniem. Zamówienia płatne zwykłym przelewem na konto firmowe wysyłamy dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. W tym przypadku czas wysyłki jest wydłużony.

 • Zamówienie złożone po godzinie 10.00, realizowane będzie najwcześniej, w kolejnym dniu roboczym.

 • Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionego towaru.

 • Dostawa kurierem na terenie Polski trwa ok. 1-2 dni. Towar najczęściej jest dostarczany już następnego dnia roboczego po wysyłce.

 • Kurierzy dostarczają przesyłki do godziny 18.00

 • Koszty transportu ponosi Kupujący

 • Towar wysyłamy kurierem DPD lub DHL

Koszty transportu na terenie Polski.

Koszt transportu uwzględniony jest dla 1 paczki do 30kg.

Koszty wysyłki większych zamówień wyceniany jest indywidualnie, po złożeniu zamówienia. W tym przypadku otrzymają Państwo proformę na podany w zamówieniu adres e-mail.

 • 1 paczka do 30 kg (przy przedpłacie na konto) – 25,00 zł z VAT

 • 1 paczka do 30 kg (wysyłka za pobraniem) – 28,00 zł z VAT

Dostawa na terenie Polski - BEZPŁATNA od 2000 zł.
Koszty transportu zamówień na terenie Polski w przypadku, gdy wartość zamówienia brutto przekroczy 1000,00 zł - koszt transportu ponosi Sprzedawca.

2. Odbiór osobisty

Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy w siedzibie naszej firmy, w Bronikowie:

FKS Okucia okienne i drzwiowe Sp. z o.o.

Bronikowo, ul. Morownicka 1C

64-030 Śmigiel

Telefon:  +48 65 51 88 024

+48 65 533 79 53

 

www.fks.home.pl

www.okucia.soteshop.pl

 

Bronikowo: godziny otwarcia

pon. - pt. 8.00 – 15.00

 

 1. Ceny i metody płatności

   

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

 • ZWYKŁYM PRZELEWEM

 • ZA POBRANIEM - wysyłka za pobraniem dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski, w walucie PLN.

 • GOTÓWKĄ - dotyczy odbioru osobistego w siedzibie firmy FKS Okucia okienne i drzwiowe.

Opłata za zamówienie wysłane za pobraniem zostaje pobrana w momencie dostawy towaru na adres Zamawiającego. Opłata za zamówienie płatne zwykłym przelewem jest pobierana w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
W przypadku sprzedaży jednego towaru, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku zakupu:
- produktów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta,
- produktów służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- produktów na specjalne zamówienie
Zamówienia te nie podlegają zwrotom.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nasz sklep:
www.okucia.soteshop.pl
FKS Okucia okienne i drzwiowe Sp. z o.o.

Bronikowo, ul. Morownicka 1C,

64-030 Śmigiel

NIP: 6981550601
e-mail: zamowienia@ifks.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, na przykład wysyłając pismo pocztą lub na adres e-mail.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Ze zwrotem płatności możemy wstrzymać się do czasu:
a) otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej oraz
b) otrzymania podpisanej faktury korygującej lub wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie faktury korygującej numer xxxxxxx. Adres e-mailowy do przesłania potwierdzenia faktury.fks@fks.home.pl

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 1. Reklamacja dotycząca towarów

 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: FKS Okucia okienne i drzwiowe Sp. z o.o., 64-030 Śmigiel, Bronikowo ul. Morownicka 1C

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ifks.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można skladać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

 

 1. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sklep Internetowy FKS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: zamowienia.fks.sote@fks.home.pl

 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 1. Postanowienia końcowe

   

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep Internetowy FKS a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.